Uncategorized

ფასები


სამომხმარებლო ფასები საქართველოში 2005 წლის სექტემბერში 9kb
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასები, 2005 წელი, სექტემბერი 15kb
სამომხმარებლო ფასები საქართველოში 2005 წლის ოქტომბერში 14kb
2005 წლის ოქტომბერში საქართველოში ინფლაციის დონის შესახებ 32kb
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები 2005 წლის ოქტომბერში 13kb
სამომხმარებლო ფასები საქართველოში 2005 წლის ნოემბერში 13kb
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები 2005 წლის ნოემბერში 7kb
ინფლაციის დონე საქართველოში 2005 წლის დეკემბერში და 2005 წლის განმავლობაში 7kb
სამომხმარებლო ფასები საქართველოში 2005 წლის დეკემბერში 14kb
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები 2005 წლის დეკემბერში 6kb
სამომხმარებლო ფასები საქართველოში 2006 წლის იანვარში 12kb
2006 წლის იანვარში საქართველოში ინფლაციის დონის შესახებ 12kb
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები 2006 წლის იანვარში 13kb
2006 წლის თებერვალში საქართველოში ინფლაციის დონის შესახებ 7kb
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები 2006 წლის თებერვალში 170kb
სამომხმარებლო ფასები საქართველოში 2006 წლის თებერვალში 15kb
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები 2006 წლის თებერვალში (პროცენტებში) 6kb
პრეს-რელიზი: სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები 2006 წლის თებერვალში (პროცენტებში) 6kb
სამომხმარებლო ფასები საქართველოში 2006 წლის მარტში 15kb
პრეს-რელიზი: 2006 წლის მარტში საქართველოში ინფლაციის დონის შესახებ 8kb
სამომხმარებლო კალათა 2006 წელი 72kb
სამომხმარებლო ფასები საქართველოში 2006 წლის აპრილში 17kb
პრეს-რელიზი: 2006 წლის აპრილში საქართველოში ინფლაციის დონის შესახებ 8kb